Vedtægter


Vedtægt for den selvejende institution ALEXANDRAKOLLEGIET

 

§ 1

Navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er: ”ALEXANDRAKOLLEGIET”.

Den selvejende institutions hjemsted er: Københavns Kommune.

Den selvejende institutions virksomhed drives med udgangspunkt i adressen: Druehaven 25, 2500 Valby.

 

§2

Formål, lov- og idégrundlag

Alexandrakollegiet blev oprettet af Mødrehjælpen i 2002 og overgik i 2007 til at være en selvejende institution stiftet af Mødrehjælpen og Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge.

Lovgrundlag: Alexandrakollegiet drives efter Lov om Social Service § 52, § 66, § 76, § 85, § 107, jævnfør § 142 og § 144for godkendelse.

Alexandrakollegiet har til formål at udføre socialpædagogisk arbejde for vanskeligt stillede unge gravide og unge enlige forsørgere.Mange unge, enligeforsørgere har et spinkelt netværk til at støtte dem i hverdagen. De oplever ofte, at de står alene med de glæder og bekymringer, der følger med. Det gælder eksempelvis omkring børneopdragelse eller valg og gennemførelse af uddannelse. Langt færre ungeforsørgere får en uddannelse set i forhold til andre unge.

På grund af manglende uddannelse forbliver mange unge, enligeforsørgere ofte på offentlig forsørgelse. De har på den måde et mere skrøbeligt udgangspunkt end flertallet af danske unge, og udgør således en særlig udsat målgruppe for det sociale arbejde.

Alexandrakollegiets formål er at etablere og drive et botilbud med socialpædagogisk vejledning og støtte for unge forsørgere, at skabe optimale betingelser for børnenes opvækst og forsørgernes menneskelige udvikling samt deres faglige uddannelse.

Støtten skal omfatte de behov, som de unge forsørgere måtte have, det vil sige, de uddannelsesmæssige, de sociale og de personlige behov.

Alexandrakollegiet henvender sig specielt til den unge forsørger, som har ønske om og motivation for at få en uddannelse og et behov for støtte for at gennemføre den. Målet med opholdet er tillige, at de unge forsørgere bliver selvforsørgende gennem et uddannelsesforløb. 

Alexandrakollegiets virksomhed bygger på et helhedsorienteret menneskesyn, hvor hvert enkelt menneske anses som unikt og uanset sin forskellighed har krav på en plads i fællesskabet og til at føle sig værdifuldt.

I princippet er tankesættet, at Alexandrakollegiet er rammen om et bofællesskab, hvor de unge forsørgere får råderet til en privat, selvstændig bolig, som kan benyttes, så længe de er under uddannelse. Rammen giver mulighed for at udvikle et fællesskab og et netværk på frivillig basis.

 

 § 3

Kapital

Den selvejende institutions kapital udgør kr. 10.000, der er indbetalt kontant.

Kapitalen er henlagt til fremme af det i § 2 beskrevne formål om i henhold til de nævnte bestemmelser i Serviceloven at drive et botilbud forvanskeligt stillede unge enlige forsørgere.

 

§ 4

Ledelse

Alexandrakollegiet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf Mødrehjælpen udpeger to medlemmer og to medlemmer udpeges af KFBU. Det femte medlem udpeges i fællesskab af de stiftende organisationer og skal have en særlig faglig indsigt. 

Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2007 af:

  1. Hanne Hansen
  2. Jeannie Hegstrup
  3. Esther Malmborg 
  4. Mogens Højenvang
  5. Mads Roke Clausen

Repræsentanter for Mødrehjælpen og KFBU kan deltage i bestyrelsens møder. 

 

 § 5

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden indkalder til og leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder bestyrelsen til møde, når han/hun skønner det ønskeligt. Det bør dog tilstræbes at afholde mindst 4 møder om året og i øvrigt, når Alexandrakollegiets leder eller et medlem af bestyrelsen anmoder derom. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages varsel.

 

§ 6

Bestyrelsens medlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar, men kan efter aftale få de faktiske udgifter, der er forbundet med bestyrelsesarbejdet, dækket.

 

§ 7

Bestyrelsen påser, at Alexandrakollegiets administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til Alexandrakollegiets formål og de regler, der til enhver tid vil være gældende for området.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over Alexandrakollegiets daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Bestyrelsen godkender budgetforslag og det reviderede regnskab.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Mødrehjælpens administration er sekretariat for bestyrelsen.

Den selvejende institution Alexandrakollegiet administreres af Mødrehjælpen, der dog kan vælge at outsource administrationen til tredjepart. 

 

§ 8

Bestyrelsen ansætter og afskediger Alexandrakollegiets leder.

Lederen forestår den pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af Alexandrakollegiet og har ansvaret for kontakt med socialforvaltningerne, andre offentlige myndigheder, pårørende m.fl.

Fastansættelse/afskedigelse af medarbejdere foretages af bestyrelsen efter indstilling fra lederen. Vikarer og øvrige medarbejdere ansættes af lederen inden for de rammer, der er fastsat af bestyrelsen.

 

§ 9

Optagelse i Alexandrakollegiet skal ske efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinier for Alexandrakollegiets drift og under hensyntagen til de formål og regler, der til enhver tid gælder for drift af kollegiet.

 

§10

Juridisk status og tegningsregel

Den selvejende institution Alexandrakollegiet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 1, stk. 2, litra 7) i fondsloven, da driften overvejende forventes dækket af offentlige midler, og da institutionen er undergivet tilsyn af Københavns Kommune.

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle sine gældsforpligtelser. Klausuler på gaver til den selvejende institution skal respekteres.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for den selvejende institutions forpligtelser.

 

§ 11

Den selvejende institution Alexandrakollegiet tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan vedrørende den daglige drift meddele prokura til Alexandrakollegiets leder.

 

§ 12

Økonomi og regnskab

Alexandrakollegiets drift forventes overvejende dækket af tilskud fra offentlige myndigheder, jfr. § 10, men vil herudover kunne forventes dækket ved opholdsbetaling for de beboere, der er indskrevet på Alexandrakollegiet, samt tilskud fra fonde eller private givere.

Alexandrakollegiets regnskabsår er kalenderåret.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges til godkendelse senest den 1. maj. 

Budgettet for det kommende regnskabsår og den heraf afledte takst skal senest den 1. oktober være udarbejdet og fremsendt til den godkendende myndighed.

 

§13

Ændring af vedtægt/opløsning

Ændringer af vedtægten kræver tilslutning fra 3/5 af bestyrelsens medlemmer.

 § 14

I tilfælde af den selvejende institutions opløsning skal beslutning herom træffes af et flertal på 4/5 af bestyrelsens medlemmer.

Såfremt der ved opløsningen forekommer et overskud, skal dette efter forslag fra bestyrelsen og med godkendelse fra Københavns Kommune som tilsynsmyndighed anvendes til et tilsvarende socialt formål, som beskrevet i § 2.

Den siddende bestyrelse skal efter Alexandrakollegiets eventuelle opløsning fungere videre, indtil det økonomiske opgør af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter lovgivningens regler herom.